A2 Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla niżej wymienionych zadań powierzono firmom wyłonionym w ramach zapytania ofertowego.
Wykonana została dokumentacja przetargowa w zakresie zadań:

  1. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
  2. Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej.
  3. Monitoring efektów działań ochronnych.
  4. Zakup samochodu terenowego.
  5. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń administracyjnych na budowę Terenowego Punktu Informacyjnego.

Opracowała: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031