A4 Oczyszczenie terenu z niewypałów i niewybuchów

Sprawdzenie i oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) było działaniem kluczowym dla rozpoczęcia realizacji prac w terenie.  Pozwoliło ono na zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji zadań ochrony czynnej (C1).

Działanie: OCZYSZCZENIE TERENU Z NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW prowadzone było w terminie od 06.08.2014 do 30.07.2015r przez firmę GeoFusion Group wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. W rezultacie przeprowadzonych prac wydobyto 9.555 szt. przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które zostały zniszczone w trzech turach (09.12.2014, 19.06.2015, 31.07.2015r.). Podczas przeprowadzonych prac sprawdzenia i oczyszczenia terenu (na głębokość 1,20 m) z przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych nie natrafiono na znaleziska cenne historycznie lub archeologicznie. Ponadto firma miała za zadanie uprzątnięcie terenu z dzikich wysypisk śmieci komunalnych (usunięto 4,78 Mg odpadów komunalnych – głównie z gospodarstw domowych (butelki, pampersy, przetwory, ubrania, obuwie itp.). Ten element potwierdził, iż stan zaśmiecenia lasu jest bardzo duży. W rozmowach z Panem Wójtem Gminy Klucze oraz Panią Sołtys wsi Chechło, prosiliśmy o apel do okolicznych mieszkańców w sprawie niezaśmiecania terenu. Od tamtego czasu skala problemu znacznie zmalała.

 

W ramach prowadzonego zadania wykonane zostały następujące elementy:

 1. Opracowanie metodyki prac sprawdzenie i oczyszczenia terenu z PWiN – dokument ten regulował i opisywał sposób przeprowadzenia prac na terenie pustyni.
 2. Przyjęcie terenu pustyni do realizacji zadania (udostępnienie terenu przez RZI w Krakowie).
 3. Wykonanie prac saperskich do głębokości minimum 1,2 m polegających na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu: niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po niewybuchach, niewypałach i amunicji, innych przedmiotów wybuchowych. pozostałości po nich, wszystkich przedmiotów metalowych ze wskazanych obszarów;
 4. Wydanie certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo w obrębie działania.
 5. Uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz przywrócenie do stanu naturalnego miejsc po wydobyciu PWiN. Ponadto – usunięcie z terenów prac dzikich wysypisk odpadów, gruzu, złomu oraz wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 7. Wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac (na koszt Wykonawcy) – zmiana wniesiona w raporcie wstępnym do KE.

Nad właściwą, zgodną z przepisami realizacją zadania czuwał Inspektor Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac sprawdzenia i oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (dalej Inspektor PWP).

Do zadań Inspektora należało m.in:

 • zweryfikowanie przygotowanej przez Firmę Saperską (FS) metodyki prac dla PWiN;
 • udział w udostępnieniu terenu Pustyni Błędowskiej FS;
 • prowadzenie kontroli doraźnych na zlecenie Zamawiającego – maksimum 30 kontroli doraźnych, nie mniej niż 20 w czasie trwania umowy;
 • udział w odbiorach częściowych i końcowych prac saperskich;
 • kontrola dokumentacji prowadzonej przez FS oraz kontrola jakościowa powierzchni oczyszczonej sapersko 10% z 374,7513,ha;
 • weryfikacja miejsca detonacji, osób i urządzeń wykorzystywanych przez FS,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu w przypadku konieczności detonacji przedmiotów, w miejscu znalezienia oraz odkrycia stanowiska archeologicznego.

 

Opracowała: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031