Cel i założenia projektu

1. Cel główny:
Celem głównym projektu jest przywrócenie siedlisk ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae), charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej PLH120014.
Cele cząstkowe to usunięcie niewybuchów z okresu II wojny światowej oraz oczyszczenie terenu z porastających go karłowatych lasków brzozowo-sosnowych oraz zarośli samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem, sztucznie wprowadzonych, wierzb ostrolistnej (Salix acutifolia) oraz piaskowej (Salix repens subsp. arenaria).

2. W wyniku realizacji projektu założono osiągnięcie następujących wyników:

  1. Wyeliminowanie niebezpieczeństwa wybuchów (374,7513 ha) konieczne do wykonania dalszych działań ochronnych.
  2. Stworzenie warunków do rewitalizacji (usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień) siedlisk ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych na powierzchni 366,7133 ha w północno-wschodniej części Pustyni Błędowskiej PLH120014.
  3. Aktywizacja środowiska wojskowych w zakresie działań związanych z ochroną przyrody na obszarach Natura 2000, zarówno na obszarze realizacji projektu jak i w innych częściach Polski, poprzez akcję informacyjno-edukacyjną.
  4. Uzupełnienie danych naukowych krajowej bazy danych muraw kserotermicznych (Klub Przyrodników).

3. Opis działań

  1. Cały obszar Pustyni Błędowskiej PLH 120014 był wykorzystywany podczas II wojny światowej oraz później jako poligon wojskowy. Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu, konieczne jest sprawdzenie terenu w celu wykrycia pozostałości powojennych i ich usunięcie (374,7513 ha) przy okazji zabezpieczenie cennych militariów znalezionych podczas prowadzenia prac
  2. Kluczowe działania mające na celu przywrócenie i poprawę stanu naturalnych siedlisk napiaskowych na Pustyni Błędowskiej PLH120014 dotyczą usunięcia karłowatych lasków brzozowo-sosnowych oraz zarośli samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem sztucznie wprowadzonych wierzb: ostrolistnej (Salix acutifolia) oraz wierzby płożącej piaskowej (Salix repens subsp. arenaria) porastających blisko 65% obszaru projektu
  3. W celu określenia aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze projektu zostanie dokonana, przed rozpoczęciem realizacji działań ochronnych, inwentaryzacja stanu wyjściowego Efekty działań będą monitorowane pod koniec realizacji projektu
  4. Ponieważ obszar projektu jest użytkowany przez Wojsko Polskie, część zadań dotyczących świadomości społecznej oraz upowszechniania informacji o wynikach projektu będzie skierowana przede wszystkim do instytucji wojskowych. Do takich zadań należy cykl 5 warsztatów dotyczących ochrony przyrody w strefach wojskowych dla przedstawicieli jednostek wojskowych działających na obszarach Natura 2000 zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego zagadnień ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w pobliżu wjazdu na teren kompleksu wojskowegooraz wydanie przewodnika rozpowszechniającego dobre praktyki ochrony siedlisk naturalnych na obszarach Natura 2000 zarządzanych przez wojsko, opracowanego w oparciu o metodykę realizacji i efekty projektu
  5. Uruchomienie internetowej strony dotyczącej projektu pozwoli na dotarcie do szerszego grona grup społecznych.