D1 Monitoring efektów działań ochronnych

Monitoring efektów działań ochronnych w projekcie LIFE 12NAT/PL/000031 ”Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000” realizuje firma HABITAT SELECTION S.C Mateusz Kolecki, Michał Wegrzyn,  Sławkowice 305, 32-020 Wieliczka . Termin realizacji prac: 22.07.2014 – 30.11.2017r.

 

Głównym celem działania „Monitoring efektów działań ochronnych” jest możliwie najlepsze przygotowanie działań ochrony czynnej. Ponadto zebrane w ten sposób dane wykorzystane będą do dalszego monitoringu stanu obszaru po zakończeniu Projektu LIFE 12NAT/PL/000031.

Zadanie pn. „Monitoring efektów działań ochronnych” obejmuje następujące etapy :

a) prace przygotowawcze (inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych mająca na celu przygotowanie prac dla działań A4 i C1). Dokument ten stanowił ważny element dla opracowania dokumentacji techniczno-organizacyjne w działaniu C1. Wskazano w nim powierzchnie szczególnie ważne z punktu widzenia przyrodniczego, określono sposób poruszania się po pustyni i dano podstawę do planowania organizacji prac.

Opracowanie – prace przygotowawcze.pdf

b) monitoring stanu „0”-„monitoring przedwykonawczy” wykonany w celu określenia stanu siedlisk przed rozpoczęciem prac technicznych –  w skład którego wchodzą:
• inwentaryzacja przyrodnicza,
• ekspertyza geomorfologiczna,
• monitoring siedlisk przyrodniczych,
Opracowanie_monitoring siedlisk napiaskowych.pdf

Załącznik 1_formularze_monitoring_2015.pdf

Załącznik 2_baza_danych_pustyniaRZI_GIS.pdf

Załącznik 3_monitoring_mapy.pdf

 

 

c) monitoring efektów działań po zakończeniu działań ochrony czynnej został przeprowadzony do 30.11.2017r.

„Głównym celem realizacji monitoringu przyrodniczego jest ocena skuteczności prowadzonych działań ochrony aktywnej siedlisk muraw napiaskowych w ramach projektu w obszarze Natura 2000 „Pustynia Błędowska”. Wykonany w roku 2014-2015 monitoring przyrodniczy polegał na wykonaniu kompleksowej oceny stanu początkowego (stan 0) siedlisk przyrodniczych na terenie objętym projektem. Obecne badania udokumentowały zmiany jakie nastąpiły w wyniku realizacji zaplanowanych zadań, obejmujących główne prace związane z usuwaniem sosny zwyczajnej. W trakcie monitoringu stanu 0 określono granice siedlisk muraw napiaskowych 2330 oraz 6120. Obecnie oceniono ponownie zasięgi tych płatów siedlisk wraz określeniem ich najważniejszych parametrów i wskaźników.

Dodatkowo badania dostarczyły również interesujący materiał naukowy, który może być wykorzystywany do badań zróżnicowania przestrzennego, florystycznego i fitosocjologicznego śródlądowych wydm i muraw napiaskowych na terenie Pustyni Błędowskiej. Wreszcie materiał ten może być również wykorzystywany do lepszego planowania monitoringu przyrodniczego w innych obszarach Natura 2000 o zbliżonej charakterystyce przyrodniczej. (…….)

Obecny monitoring potwierdził lokalizację płatów muraw napiaskowych opracowana w roku 2015. Przy czym w rejonach zewnętrznych które niegdyś graniczyły z coraz gęstszymi zaroślami wierzbowymi i drzewostanem sosnowym obecnie znajdują się pola deflacyjne. Występujące murawki napiaskowe mogą spontanicznie w naturalny sposób rozprzestrzeniać się na nowo odtworzone połacie piasku. W odniesieniu do mapy siedlisk zmianie uległa ocena płatów siedlisk 6120. Obecnie całość tych płatów oceniana jest na U1 z niewielką tendencją do oceny FV. Nie ma już płatów z oceną U2, gdyż zagrożenie ze strony zarastania roślinnością krzewiastą oraz sosną zostało wyeliminowane na dłuższy okres.

Udział powierzchniowy obu typów siedlisk 2330 oraz 6120 jest bardzo zmienny. Właściwość ta wynika z dużej dynamiki muraw, w obrebie których zachodzą procesy sukcesyjne. Siedlisko 2330 podczas satbilizacji przechodzi w siedlisko 6120. Natomiast uruchomione procesy zwydmiania hamują procesy sukcesji roślinnej i kształtując ponownie zbiorowiska roślinne nawiązujące do siedliska 2330. W roku 2015 zdecydowanie większy udział procentowy w całości powierzchni występowania siedlisk muraw napiaskowych stanowiło siedlisko 6120 ciepłolubnych muraw. Związane to było z dużą stabilizacją podłoża która w dalszej perspektywie prowadził do zarastania roślinnością krzewiastą muraw. Obecnie zwiększeniu uległa powierzchnia muraw inicjalnych na wydmach 2330, ze względu na bardzo aktywne procesy eolicznej działalności wiatru. Jednocześnie istniejące obecnie płaty siedliska 6120 choć wyznaczone na mniejszej powierzchni, to zostały ocenione znacznie lepiej niż w roku 2015.

Tym samym powierzchnia siedliska ciepłolubnych śródlądowych muraw napiaskowych 6120 wynosi obecnie około 60 ha, natomiast wydm z murawami napiaskowymi około 150 ha.

Łączna powierzchnia siedlisk muraw napiaskowych wynosi około 210 ha.” (cyt. z dokumentacji załączonej poniżej – firma Habitat Selection).

1Opracowanie 2017_monitoring siedlisk napiaskowych(1)

Opracowała: Edyta Mazur – Menedżer Projektu LIFE12 NAT/PL/000031