D2 Ocena wpływu społeczno-gospodarczego

Zadanie obejmuje opracowanie pytań i formularza ankiety, przeprowadzenie wywiadów w terenie, analizę statystyczną i opracowanie raportu końcowego. Zadanie zostało zlecone specjalistycznej firmie zewnętrznej (firma EU Consulting Sp. Z o.o, Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1; umowa nr 1/2014/Life z dnia 21.01.2014r.), która posiada doświadczenie w przygotowywaniu takich dokumentów.
W/w badanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap przeprowadzono w miesiącach lutym i kwietniu 2014r. Przeprowadzenie drugiego etapu – końcowego (200 ankiet) zrealizowano w roku 2017 – pod koniec trwania projektu.

Badaniu ankietowemu poddanych zostało 200 osób – 100 żołnierzy oraz 100 mieszkańców Gminy Klucze. Część II oceny wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcje ekosystemu została przeprowadzona do końca kwietnia 2017r.

W wyniku przeprowadzonych badań opracowane zostały raport częściowy oraz raport końcowy zawierający ocenę wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcje ekosystemu.