Działania promocyjne

E1 STRONA INTERNETOWA PROJEKTU
„Wykonanie i prowadzenie strony internetowej projektu zostało zlecone firmie Conticom, ul. Morska 222/11, 81-006 Gdynia, umowa nr 7/2014/Life z dnia 21.01.2014r.
Adres strony:  http://rzilife-pustynia.conticom.webd.pl

Utworzono fun page (RZI LIFE) na portalu społecznościowym Facebook, na którym umieszczane są bieżące informacje o projekcie i ważnych wydarzeniach związanych z Wojskiem Polskim.
Za prowadzenie strony internetowej odpowiada firma Contikom, nadzorowana przez Specjalistę ds. informatyki. Materiały przekazywane do zamieszczenia na stronie internetowej opracowuje Specjalista ds. promocji.

E2 ORGANIZACJA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT
Konferencja podsumuje rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu, będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie czynnej ochrony przyrody na terenach wojskowych na ternie Polski i krajów Unii Europejskiej.
Planowana realizacja: I kw 2017

E3 CYKL WARSZTATÓW “OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH WOJSKOWYCH”
Jednym z podstawowych celów projektu jest promowanie ochrony przyrody w Wojsku Polskim. W związku z tym akcja promocyjna jest skierowana przede wszystkim do osób, które mogą się stykać w swojej pracy z zagadnieniami ochrony przyrody na terenach wojskowych.
1. Warsztaty będą organizowane w terminie od IV kw. 2014r. do II kw. 2016r.
2. Rozpowszechnienie wiedzy o Projekcie i Instrumencie Finansowym LIFE+:
– Udział w odprawach szkoleniowo-koordynacyjnych organizowanych przez Wojsko
Polskie, celem rozpowszechniania wiedzy o Projekcie.

29.05.2014r. odprawa szkoleniowo-koordynacyjnej w Szklarskiej Porębie zorganizowanej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dla przedstawicieli Zarządów oraz RBLOG.

DSC_0234

3. Informacje o Projekcie pojawiające się w mediach:

Prasa:

Kwiecień 2014 artykuł w miesięczniku Polska Zbrojna – Wojsko chroni Pustynię Błędowską
http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12255?t=Wojsko-ochroni-Pustynie-Bledowska

Internet:

• Pustynia Błędowska częściowo „odnowiona” – 15.06.2015
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3900409,pustynia-bledowska-czesciowo-odnowiona-zdjecia,id,t.html

• Turyści lekceważą zakaz wstępu na Pustynię – 19.05.2015
http://pulsolkusza.pl/artykul_947_turysci_lekcewaza_zakaz_wstepu_na_pustynie.html

• Przez piaski „Polskiej Sahary” 29.06.2015
http://m.onet.pl/wiedza-swiat/podroze/poznaj-polske/malopolskie,vt3ets

Telewizja:

• 14.03.2014 w Telewizji Regionalnej Kraków w Kronice Krakowskiej pojawiła się wzmianka o naszym projekcie
http://rzilife-pustynia.conticom.webd.pl/o-projekcie-w-telewizji-regionalnej-krakow/

Telewizja Regionalna Kraków-Kronika Krakowska – 19.03.2015
http://krakow.tvp.pl/19324484/19-iii-2015-godz-2200

Radio:

10 marca 2014 Promocja projektu w Radio Kraków
http://rzilife-pustynia.conticom.webd.pl/promocja-projektu-w-radiu-krakow/

27 marca 2014 O projekcie w Programie III Polskiego Radia
http://rzilife-pustynia.conticom.webd.pl/o-projekcie-w-programie-iii-polskiego-radia/

 

E4 OPRACOWANIE, EDYCJA I PUBLIKACJA PORADNIKA OCHRONY PRZYRODY NA TERENACH WOJSKOWYCH W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.
Biorąc pod uwagę, że inne wyniki działań promocyjnych są stosunkowo nietrwałe, zasadne jest zaprezentowanie wypracowanej metodyki i wyników projektu w formie książkowej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Poradnik zostanie wydany w roku 2016.

E5 ZLECENIE WYKONANIA 2 REPORTAŻY DLA TELEWIZJI OGÓLNOPOLSKIEJ I REGIONALNEJ
Reportaże wyemitowane na antenie telewizji ogólnopolskiej i regionalnej będą miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz będą kształtować młode pokolenie. Ponadto przybliżą zagadnienie projektu Life+ i jego znaczenie w ochronnie przyrody. Ponieważ większość działań informacyjnych skierowanych będzie do osób zajmujących się obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych bądź bezpośrednio do żołnierzy np. cykl warsztatów szkoleniowych działanie CE.3, punkt informacyjny – działanie CE.7, wydaje się celowym poinformowanie społeczności lokalnej i ogólnopolskiej o podjętych przez wojsko działaniach służących ochronie środowiska w szczególności ochrony obszarów Natura 2000 podkreślając, że jest to pierwszy tego typu projekt podjęty przez MON i zakrojony na tak szeroką skalę.

Działanie zostanie zrealizowane w terminie od I kw. 2015r. do I kw. 2016r.

E6 ZLECENIE WYKONANIA 2 ARTYKUŁÓW DLA PRASY O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ I WOJSKOWEJ
Dwa artykuły, na łamach prasy ogólnopolskiej pozwalające dotrzeć do czytelnika zarówno wśród osób interesujących się ochroną przyrody jak i pośród społeczności związanej z wojskowością stanowią element kampanii promocyjnej projektu i Instrumentu Life+.
Przewiduje się zlecenie artykułów od IV kw. 2014r. do IV kw. 2015r.

E7 UTWORZENIE TERENOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO
Powstanie Terenowego Punktu Informacyjnego w miejscu odpoczynku żołnierzy umożliwi prowadzenie krótkich szkoleń z zakresu ochrony przyrody w czasie ćwiczeń wojskowych. Rozmieszczone tablice będą elementem promocji ochrony obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska PLH120014 i projektu.
Założenia projektu:
Planujemy wydzielenie miejsca (przybliżona powierzchnia 0,5 ha) z trwałą ekspozycją opisującą zagadnienia ochrony siedlisk w postaci tablic informacyjnych:
1 tablica – dotycząca obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska PLH 120014,
2 tablica – z opisem chronionych siedlisk Pustyni Błędowskiej PLH120014,
3 tablica – dotycząca gatunków chronionych roślin Pustyni Błędowskiej PLH120014,
4 tablica – dotycząca gatunków chronionych zwierząt Pustyni Błędowskiej PLH 120014,
5 tablica – dotycząca historii obszaru Pustynia Błędowska PLH120014,
6 tablica – dotycząca działań przeprowadzonych podczas zabiegów ochrony,
7 tablica – dotycząca militariów znalezionych podczas realizacji działania CA.4.
Wszystkie tablice zostaną oznakowane logo Life+, NFOŚiGW, Natura 2000 i beneficjenta.
Część terenu zostanie zadaszona.
Cały teren będzie wygrodzony niskim płotkiem.
W miejscu tym posadowione zostaną stoły – 7szt. i ławy – 14 szt. drewniane, kosze na śmieci – 7 szt.,przenośne toalety – 3 szt.

E8 3 TABLICE INFORMACYJNE WYMAGANE PRZEZ LIFE +
Tablice informacyjne służą promocji celów projektu oraz jego upublicznieniu.
Tablice informacyjne zostały wykonane i posadowione do 28 lutego 2014r. Sposób montażu tablic – tablice w terenie dookoła wyznaczonego drzewa, wymiary tablic – tablice trójdzielne (1m x1m * 3 elementy) – 2 szt. na tere nie Pustyni Błędowskiej oraz 1 tablica na budynku RZI w Krakowie. Firma realizująca: ABART PHU – Reklama MIK, 20-865 Lublin, ul. Zakopiańska 1/22 (w załączeniu zdjęcia tablic i ich lokalizacji – Zał. Nr 3)
E9 RAPORT LAIKA
Raport Laika zawierał będzie informacje o projekcie dla odbiorcy nie posiadającego wykształcenia przyrodniczego. Raport ten będzie opisywał najważniejsze zadania zrealizowanego projektu – cele, działania i wyniki. Raport będzie opracowany w języku polskim i angielskim.
Raport powstanie w II kw. 2016 r.