Działania przygotowawcze

A. DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

 A1 UTWORZENIE BIURA PROJEKTU.
Biuro zostało utworzone w wydzielonych na ten cel pomieszczeniach na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie – kompleks wojskowy przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie.

map    Zakupiono niezbędny do działalności biura sprzęt komputerowy i biurowy.
    Stan zaawansowania prac:  zrealizowano.

DSC_0724

DSC_0726

 A2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla niżej wymienionych zadań powierzono firmom wyłonionym w ramach zapytania ofertowego.
Wykonana została dokumentacja przetargowa w zakresie zadań:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
2. Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej.
3. Monitoring efektów działań ochronnych,
4. Zakup samochodu terenowego,

 A3 ZAKUP SPRZĘTU DO ZADAŃ TERENOWYCH
Zakupiono następujący sprzęt:
1. Samochód Mitsubishi L200 ( 4×4 )

DSC_0601

  2. Aparat fotograficzny NIKON D 7100 wraz z osprzętem.

8548_bD7100_side2

 A4 OCZYSZCZENIE TERENU Z NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW
        DZIAŁANIE OBEJMUJE:

1. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w projekcie LIFE12 NAT/PL/000031: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na   terenach wojskowych w obszarze Natura 2000” – przedmiotowe prace wykonywane będą przez firmę GeoFusion Group sp. z o.o. 30-499 Kraków, ul. Opatkowicka 1 na podstawie umowy z dnia 06.08.2014r.
Termin realizacji prac: 06.08.2014 – 30.06.2015r.
2. Zakres czynności w ramach zadania:
a) wykonanie prac saperskich do głębokości minimum 1,2 m polegających na wykryciu, usunięciu i zniszczeniu: niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po niewybuchach, niewypałach i amunicji, innych przedmiotów wybuchowych, pozostałości po nich, wszystkich przedmiotów metalowych ze wskazanych obszarów;
b) wydanie certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo w obrębie działania;
c) uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz przywrócenie do stanu naturalnego miejsc po wydobyciu PWiN. Ponadto – usunięcie z terenów prac dzikich wysypisk odpadów, gruzu, złomu oraz wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac;
d) wykonanie nadzoru archeologicznego podczas prowadzonych prac (na koszt Wykonawcy);
e) wznowienie (wyznaczenie w terenie) granicy terenu celem właściwego przeprowadzenia prac terenowych.