F2 Tworzenie sieci z Innymi projektami

LIFE 09NAT/PL000259
Międzynarodowa konferencja w Kluczach Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

Temat i charakter przedsięwzięcia:
Międzynarodowa konferencja w Kluczach pt „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych
w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”
Okres i miejsce pobytu:
Klucze, 30.09-1.10.2015
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Anna Nowak – specjalista ds. Promocji
• Krystian Gręda – specjalista ds. Zamówień
Część merytoryczna konferencji
Z tym, jak przebiegała realizacja „pustynnego projektu”, zapoznała gości konferencji Agnieszka Walnik, kierownik projektu i biura „Pustynia Błędowska”. Następnie odbył się blok prezentacji, w których przedstawiono założenia programu „Natura 2000”, omówiono zadania czynnej ochrony siedlisk przyrodniczych na Pustyni Błędowskiej
i zakres prowadzonych tam działań.
Na drugi dzień konferencji zaplanowano otwarcie ekspozycji Pustynnego Centrum Informacji, a także wyjście na teren Pustyni Błędowskiej, gdzie uczestnicy konferencji będą mogli „na żywo” zapoznać się z realizacją projektu ochrony.

LIFE 09/NAT/IT/000118
Międzynarodowa Konferencja w Rzymie „ La Gestione e nonservazione delle praterie aride nei siti NATURA 2000

Temat i charakter przedsięwzięcia:
Udział w międzynarodowej konferencji nt. „Zarządzanie i ochrona muraw kserotermicznych w obszarach Natura 2000. LIFE+ RI.CO.PR.I. i porównania z doświadczeniami innych podobnych projektów LIFE +
Okres i miejsce pobytu:
25-29.03.2015 r., m. Rzym, Włochy
Skład delegacji:
Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,
Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna konferencji
Podczas konferencji poruszono następujące zagadnienia:

„Badanie i zarządzanie siedliskami łąkowymi: aspekty flory, roślinności i fauny”:

przedstawienie prezentacji multimedialnych przez:

 • Giampiero Sammuri – Presidente Federparchi
 • Antonella Canini – Università degli studi di Roma Tor Vergata
 • Alessandro Travaglini – Università degli studi di Roma Tor Vergata
 • Giorgio Riccarducci – Università degli studi di Roma Tor Vergata
 • Edda Lattanzi – Sapienza Università di Roma
 • Sabina Burrascano – Sapienza Università di Roma
 • Veronica Serateanu – Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania”
 • Francesca Vannucchi, Francesca Bretzel CNR – Istituto per lo Studio degli Ecosistemi

podczas których zaprezentowano metodykę monitorowania omawianych siedlisk oraz efekty podjętych działań prowadzonych w ramach projektów z instrumentu Life + na obszarach siedlisk 6210*. Ponadto poruszono temat gatunków inwazyjnych na przykładzie Ambrosia artemissifolia.

„Ochrona: od pojedynczych gatunków do murawy”

przedstawienie prezentacji multimedialnych przez:

 • Francesca Casella CNR – ISPA
 • Stefano Fabian – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Marcello Marrese – Università degli Studi di Foggia

podczas których zaprezentowano sposoby pozyskiwania i przechowywania nasion. Omówiono rolę banków nasion.
Poruszono również temat reintrodukcji roślin charakterystycznych dla omawianych rodzajów siedlisk z materiału przechowywanego w banku nasion.
Ponadto powrócił temat gatunków inwazyjnych na przykładzie Ailanthus altissima w Parku Narodowym Alta Murgia. Omówiono mechanizm prowadzenia badań (mapowania roślin inwazyjnych) oraz wyniki otrzymane po przeprowadzeniu badań.

„Pastwiska jako narzędzie do ochrony środowiska”

przedstawienie prezentacji multimedialnych przez:

 • Stefano Picchi – progetto LIFE+ Monti della Tolfa
 • Patrick McGurn – AranLIFE
 • Susanna D’Antoni – ISPRA
 • Marcello Lo Sterzo – progetto LIFE+ RICOPRI
 • Vladimiro Benvenuti – Cita Metropolitana di Roma Capitale
 • Giacomo Feminò – progetto LIFE+ RICOPRI
 • Marco Delorenzo – Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
 • Pina Leone – Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

podczas których zaprezentowano sposoby użytkowania trenów pastewnych – metodykę (terminy
i zakresy prac) przyjętą podczas prowadzonych wypasów zwierząt.
Podkreślono rolę jaką ma wypasy zwierząt dla zahamowania zarastania przez krzewy i drzew cennych przyrodniczo siedlisk naturowych.
Poruszono również temat współpracy pomiędzy użytkownikami gruntów (rolnikami, pasterzami)
a instytucjami zarządzającymi obszarami objętymi ochroną – parkami, obszarami Natura 2000. Omówiono sposoby łagodzenia konfliktów między społecznościami lokalnymi
a zarządzającymi obszarami naturowymi na przykładzie Narodowego Parku Gran Sasso i Monti della Laga (Apeniny).

„związku z lokalnymi społecznościami w celu ochrony i zarządzania murawy”

przedstawienie prezentacji multimedialnych przez:

 • Sébastien Girardin – CEN L-R
 • Pasquale Salerno – Provincia di Potenza
 • Pierluca Gaglioppa – CURSA
 • Nicola Stolfi – CIA Basilicata
 • Francesco Paglino – CTS

podczas których omówiono m.in. doświadczenia francuskiego projektu LIFE + MIL’OUV
w dziedzinie doradztwa i prowadzenia edukacji rolników zajmujących się wypasem zwierząt. Zaprezentowano film dokumentalny pt.: „Ricotta: prawdziwy smak wspólnoty” – zrealizowanego w ramach dobrych praktyk w Projekcie LIFE+ RI.CO.PR.I.

Podczas wizyty przedstawiciele RZI odwiedzili instytucje realizujące projekty finansowane
z instrumentu finansowego Life+:

 • LIFE93 NAT/IT/010601 pn.: „Program działań dla obszarów chronionych Włoch” – Dzięki temu projektowi
  6 nowych parków narodowych zwróciło szczególną uwagę na swoje znaczenie w skali europejskiej. Trzy z nich, parki Monti, Gran Sasso Monti della Laga-i Majella znajdują się w środkowych Włoszech a trzy spośród wymienionych – Gargano, Pollino i Cilento-Vallo di Diano są w południowych Włoszech.

Zajmują łączną powierzchnię ok 1.000.000 ha.

 • LIFE95 NAT / IT / 000693 pn.: „Program działań na rzecz obszarów chronionych we Włoszech (Działanie: środkowe Włochy: II faza)” – kontynuacja projektu LIFE93 NAT/IT/010601
 • LIFE94 NAT / IT / 000575 pn.: „Drugi etap skoordynowanego planu działania na rzecz ssaków w Alpach i Apeninach” – Celem nadrzędnym była poprawa i utrzymanie stanu zachowania tych trzech dużych gatunków ssaków docelowych we Włoszech: niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos), Wilka (Canis lupus) i kozicy (Rupicapra pyrenaica) –
  a regionalne podgatunek można znaleźć tylko w granicach Parku Narodowego Abruzzo. Wszystkie trzy gatunki są wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.
 • LIFE97 NAT / IT / 004141 pn.: „Lupo / Orso / Appenninici – Ochrona wilka
  i niedźwiedzia w nowych parkach Środkowej Apeninach” – Projekt, współfinansowany przez Ministerstwo Środowiska, miał na celu przeprowadzenia zintegrowanych działań ratowania populacji niedźwiedzi i wilków we wszystkich trzech parkach narodowych.
 • LIFE00 NAT / IT / 007147 pn.: „Mesola – Ochrona siedlisk i gatunków z SIC Bosco della Mesola” – Głównym celem projektu była ochrona siedlisk cennych dla Wspólnoty
  (z których dwa są priorytetowe) poprzez wdrażanie i monitorowanie systemu dystrybucji wody. Projekt ten stanowi część programu ochrony dla obszaru Delty Padu.

Wnioski
Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody
w obszarze NATURA 2000. Pozwolił na zapoznanie się ze sposobami ochrony siedlisk przyrodniczych wykorzystywanymi w projektach o specyfice podobnej do zawartej
w projekcie „Life+” realizowanym przez RZI w Krakowie, co pozwoli na lepsze przygotowanie i usprawnienie procesu wdrażania kolejnych etapów do dalszej realizacji.
Dzięki zagadnieniom poruszanym przez przedstawicieli realizujących inne projekty dowiedzieliśmy się w jaki sposób chronione są siedliska przyrodnicze.
Poruszony temat mapowania i zwalczania gatunków inwazyjnych zostanie przez RZI
w Krakowie przeanalizowany w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. „w sprawie zapobiegania wprowadzaniu
i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi.”
Proponuje się nawiązać współpracę z projektami RI.CO.PR.I (LIFE09 NAT/IT/000118) oraz LIFE Beskydy (LIFE12 NAT/CZ/000629) celem wymiany doświadczeń zdobytych w czasie realizacji powyższych projektów.

Dzień informacyjny Life 2015 w Warszawie

Temat i charakter przedsięwzięcia: Dzień Informacyjny Life
Okres i miejsce pobytu: 14.04.2015 .,Warszawa
Skład delegacji:
Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Jacek Nowak – specjalista ds. Informatyki
Opis przedsięwzięcia
W trakcie konferencji przedstawiono założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz zasady jego współfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaprezentowano również doświadczenia wnioskodawców związane z naborem wniosków programu LIFE+ oraz realizacją projektów.
Wnioski
Dzień Informacyjny LIFE 2015, był okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń związanych
z realizacją projektów współfinansowanych w ramach programu LIFE.

LIFE12/NAT/LV/000509
Międzynarodowa Konferencja w Rydze „ Wdrożenie strategii na rzecz różnorodności biologicznej UE „ Zarządzanie siedliskami i gatunkami zależnymi od zakłóceń w bazach wojskowych” oraz porównania z doświadczeniami innych podobnych projektów LIFE +

Temat i charakter przedsięwzięcia:
udział w międzynarodowej konferencji nt. „Wdrażanie strategii na rzecz różnorodności biologicznej UE „Zarządzanie siedliskami i gatunkami zależnymi od zakłóceń w bazach wojskowych” oraz porównania z doświadczeniami innych podobnych projektów LIFE +.”
Okres i miejsce pobytu: 25-29.05.2015 r., m. Ryga, Łotwa
Skład delegacji:
Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,
Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna problematyki przedsięwzięcia:
Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

„Sposoby wdrażania unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej”:

 • Ogólny zarys konferencji (z punktu widzenia łotewskiej prezydencji)
 • Sprawozdanie o stanie środowiska (EAOŚ)
 • Przegląd aktualnych problemów i wyzwań– unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej w perspektywie średniookresowej (KE)

Punkt widzenia EBOŚ w zakresie realizacji strategii na rzecz różnorodności biologicznej: czas intensyfikować działania (Jeremy Wates, Sekretarz Generalny, EBOŚ)

” Włączanie problematyki różnorodności biologicznej do polityk sektorowych „

 • Różnorodność biologiczna a energetyka – odwołanie do nieformalnej rady ekologicznej – realizacja wyników nieformalnej rady ekologicznej, wyzwania
  i możliwości. W jaki sposób pogodzić założenia polityki klimatycznej i energii odnawialnej z celami w zakresie zachowania przyrody i różnorodności biologicznej.
 • Wydobycie naturalnych surowców (mineralnych) w ramach programu Natura 2000

Włączanie problematyki różnorodności biologicznej do polityk sektorowych „

 • Różnorodność biologiczna a rolnictwo/leśnictwo

WPR a cele w zakresie zachowania różnorodności biologicznej (KE)
Wytyczne dotyczące obszarów Natura 2000 i lasów (KE)
Włączanie problematyki różnorodności biologicznej do WPR. Nieprzerwane działania czy pobożne życzenia? (Konstantin Kreiser, Specjalista ds. Międzynarodowej Polityki w zakresie Różnorodności Biologicznej, NABU (BirdLife Niemcy))

Punkt widzenia użytkowników gruntów (specjaliści ds. ochrony środowiska)

 • Zarządzanie różnorodnością biologiczną na terenie poligonów wojskowych (LIFE „Ptaki w Adazi”)

Usługi ekosystemowe i ich wartość „

 • Usługi ekosystemowe

Ekologia a gospodarka
Zachowanie różnorodności biologicznej a rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy: pozytywne aspekty sieci Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej (KE)
Ogólny obraz sytuacji (realizacja Celu 2) (Wspólne Centrum Badawcze),
Przyrodnicze rozwiązania problemów wynikających z wyzwań społecznych – wnioski z konferencji ALTER-Net.

Przykłady najlepszych praktyk wśród Państw Członkowskich w zakresie określania wartości usług ekosystemowych:

„Finansowanie różnorodności biologicznej”

 • Przegląd programów operacyjnych
 • Systemy opłat za korzystanie z usług ekosystemowych w Europie
 • Innowacyjne narzędzia finansowania
 • Finansowanie różnorodności biologicznej i NATURA2000

„Metody postępowania”

 • Perspektywy na rok 2020. Kwestie obecnie nieuwzględnione w unijnej strategii na
  rzecz różnorodności biologicznej.
 • Ocena BirdLife unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2020
  w perspektywie średniookresowej: jak zmienić bieg wydarzeń w pozostałym okresie (Konstantin Kreiser, Specjalista ds. Międzynarodowej Polityki
  w zakresie Różnorodności Biologicznej, NABU (BirdLife Niemcy)

„Sesja terenowa – do bazy wojskowej Ādaži (opcjonalnie) – wsparcie LIFE „Ptaki w Adazi”

Wnioski i propozycje
Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody
w obszarze NATURA 2000 na Łotwie oraz innych obszarach Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Ponadto udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się ze sposobami ochrony siedlisk przyrodniczych wykorzystywanymi
w projektach o specyfice podobnej do zawartej w projekcie „Life+” realizowanym przez RZI w Krakowie, co pozwoli na lepsze przygotowanie i usprawnienie procesu wdrażania kolejnych etapów do dalszej realizacji.
Dzięki zagadnieniom poruszanym przez przedstawicieli realizujących inne projekty dowiedzieliśmy się w jaki sposób wdrażana jest strategia na rzecz różnorodności biologicznej UE.
Poruszone temat sposobu wdrażania unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, oraz zarządzanie różnorodnością biologiczną na terenach poligonów wojskowych   ( LIFE+ Ptaki w Adazi) w znacznym stopniu pogłębiło naszą wiedzę z zakresu przyrody na obszarach Natura 2000.
Proponuje się nawiązać współpracę z projektami „ The french MoD Nature protection policy, the partnerships with NGOs, oraz LIFE FRENCH DEFENSE Natur2mil on four military areas and Natura 2000 sites” celem wymiany doświadczeń zdobytych w czasie realizacji powyższych projektów.

LIFE08NAT/H/000289
LIFE07NAT/H/000321
Konferencja międzynardowa w Veszprem „
Ochrony przyrody na terenach wojskowych”

Temat i charakter przedsięwzięcia: Udział w konferencji nt. „Ochrony przyrody na terenach wojskowych”
Okres i miejsce pobytu: 14-16.05.2014 r., m. Veszprem, Węgry
Skład delegacji:
Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu LIFE+
Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu LIFE+
Część merytoryczna przedsięwzięcia

Program konferencji podzielony został na 2 części i obejmował:

 1. w dniu 14.05.2014 – sesję plenarną, która obejmowała:
 • przedstawienie prezentacji multimedialnych przez przedstawicieli projektów: Eastern – Bakony (LIFE07 NAT/H/000321) oraz Hungarian Little Plain (LIFE08 NAT/H/000289), podczas których zaprezentowano metodykę oraz efekty podjętych działań prowadzonych w ramach projektów z zakresu ochrony środowiska,
 • uczestnictwo w panelu dyskusyjnym – tematyka spotkania dotyczyła metodyki rewitalizacji siedlisk przyrodniczych i ich ochrony na terenach poligonowych m.in.:
 • sposoby usuwania drzew i krzewów – wykorzystanie metod mechanicznych
  i chemicznych,
 • sposoby zabezpieczenia siedlisk przyrodniczych przed ewentualną dewastacją osób postronnych oraz sposoby utrzymania siedlisk przyrodniczych,
 • ochrony przeciwpożarowej (wykonanie pasów przeciwpożarowych, ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania ćwiczeń),
 • podsumowanie wizyty, wnioski i propozycje – proponuje się nawiązać współpracę
  z projektami Eastern – Bakony (LIFE07 NAT/H/000321) oraz Hungarian Little Plain (LIFE08 NAT/H/000289) celem wymiany doświadczeń zdobytych w czasie prowadzenia projektów. Dzięki zagdnieniom poruszanych w innych projektach dowiedzieliśmy się w jaki sposób chronione są siedliska przyrodnicze, jak ważną rolę pełni właściwe oznakowanie terenu oraz rozmieszczanie tablic informujących
  o siedliskach przyrodniczych występujących na chronionym obszarze.
  W dniach 15-16.05.2014 odbyła się sesja terenowa w trakcie której:
 • zapoznano się z praktycznym efektem prowadzonych prac. Uczestniczono w pokazie sposobu gaszenia pożaru za pomocą sprzętu zakupionego w ramach projektu, omówiono sposób ochrony przyrody na terenie poligonowym, sposób poprowadzenia pasów przeciwpożarowych celem zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia.

Wnioski i propozycje
Wizyta przyczyniła się do pogłębienia wiedzy z zakresu obszarów NATURA 2000, sposobu ochrony siedlisk przyrodniczych o specyfice podobnej do zawartej w naszym projekcie a także sposobu organizacji konferencji międzynarodowej, co pozwoli na lepsze przygotowanie i wykonanie zadań zawartych w projekcie LIFE 12/NAT/PL/000031 oraz usprawnienie procesu wdrażania i realizacji projektu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Krakowie. Należy rozważyć możliwość zabezpieczenia trenu Pustyni Błędowskiej przed dewastacji ze strony osób postronnych i quadów.

LIFE10INF/PL/677
Konferencja podsumowująca projekt „Poznaj swoją Naturę” w Warszawie

Temat i charakter przedsięwzięcia: Konferencja podsumowująca projekt „Poznaj swoją naturę”
Okres i miejsce; pobytu: 24 września 2015
Skład delegacji:
Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”
Katarzyna Kępa –Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”

Część merytoryczna przedsięwzięcia
Uczestnikom konferencji zaprezentowano wyniki i osiągnięcia projektu, dowiedzieli się oni także, w jaki sposób inicjatywy projektu przysłużyły się dla realizacji kolejnych działań realizowanych na Lubelszczyźnie, oraz
o przyszłych projektach planowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Realizacja projektu Poznaj swoją Naturę rozpoczęła się w lipcu 2012 r. Podstawowym celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej
w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dodatkowo w projekcie szczególny nacisk położono na wzrost pozytywnego nastawienia do obszarów Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, zamieszkujących 5 wybranych obszarów Natura 2000:

 • Puszcza Białowieska,
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego,
 • Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego,
 • Przełom Wisły w Małopolsce,

Dla mieszkańców tych obszarów zorganizowano szereg spotkań, w czasie których przekazywano rzetelne informacje na temat sieci obszarów Natura 2000 obalając też mity, które narosły wokół tej najnowszej formy ochrony przyrody w naszym kraju. Na wszystkich wymienionych obszarach zorganizowano również koncerty ambasadora projektu, Andrzeja Piasecznego.
Projekt miał również ułatwić społeczny dialog na temat obszarów Natura 2000 oraz zachęcić odbiorców projektu do wymiany doświadczeń w ramach Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000. Powołano również Naturowe Grupy Robocze, których celem jest nawiązanie oraz wzmocnienie współpracy na rzecz ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000 wśród przedstawicieli różnych środowisk.
Projekt Poznaj swoją Naturę został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life + oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

 

 Spotkanie Projektów LIFE NATURA

Temat i charakter przedsięwzięcia: II spotkanie projektów LIFE zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w miejscowości Smoleń.

 Okres i miejsce pobytu: 03-04.12.2015 Smoleń

Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”

Część merytoryczna przedsięwziecia.

Spotkania robocze  poświęcone było wymianie doświadczeń między projektami.Wszyscy uczestnicy konferencji podzielili się na trzy grupy przy 3 stanowiskach podzielonych tematycznie. Każda grupa obejmowała inny blok tematyczny.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na spotkaniu były:

 • zamykanie Projektów, raport końcowy, różnice w kursie Euro a rozliczanie projektu,
 • wypas owiec, sporządzanie raportów końcowych, sprawy księgowo – finansowe.

 

Drugiego dnia przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zapoznali uczestników z terenem działań obejmujących ich projekt

 

Spotkanie Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 z Projektem LIFE11 NAT/PL/432

Temat i charakter przedsięwzięcia: spotkanie Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 z Projektem LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”

Okres i miejsce pobytu: 03-04.03.2016 Smoleń

Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+

Część merytoryczna przedsięwziecia.

Pierwszy dzień spotkania odbywał się w biurze Projektu w którym uczestniczył również Projekt LIFE12 NAT/PL/000053 pn.: „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”.
Tematyka poruszanych rozmów dotyczyła: celów, wskaźników jakie należy osiągnąć w czasie trwania projektów. Następnie omówiono sposób realizacji oraz trudności napotkane w trakcie prowadzenia prac
i ich rozwiązania, stan zaawansowania prac. Ważnym tematem było raportowanie do Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poruszono również temat zmian
w umowie sposobu ich wprowadzania i dalszej ich realizacji.
Drugi dzień spotkania to sesja terenowa gdzie zapoznano uczestników z przebiegiem prac realizowanych w ramach projektu RZI w Krakowie (LIFE12 NAT/PL/000031).

 

Konferencja podsumowująca projekt LIFE 11 NAT/PL/432

Temat i charakter przedsięwzięcia: Konferencja podsumowująca projekt LIFE 11 NAT/PL/432 Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

 Okres i miejsce pobytu: 18-20.04.2016 Hucisko k\Wodowic

Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”

Część merytoryczna przedsięwziecia
Konferencja była  syntezę osiągnięć projektu realizowanego w latach 2012–2016 na terenie czterech ostoi Natura 2000 oraz  okazją do wymiany doświadczeń z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Gościem specjalnym  konferencji był prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem
i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.

Więcej informacji o projekcie LIFE 11 NAT/PL/432 http://lifezpkws.pl/index.php?lang=pl-PL

Dzień Informacyjny LIFE 2016

Temat i charakter przedsięwzięcia: Dzień Informacyjny Life organizowanym po raz dziewiąty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Okres i miejsce pobytu: 26.04.2016 Warszawa

Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”

Część merytoryczna przedsięwziecia
Dzień Informacyjny LIFE było okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, oraz prezentacji działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Sesję ogólną konferencji otworzył Pan Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił wyzwania jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Zastępca Prezesa NFOŚiGW Jacek Spyrka podsumował dotychczasowe osiągnięcia Programu LIFE oraz przedstawił informacje dotyczące zasad finansowania programu w naborze 2016. Wprowadzenie do Programu LIFE przedstawił Pan Andrzej Muter, p.o. Kierownika w Wydziale ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE.

Podczas drugiej części konferencji Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Nowością tegorocznego Dnia Informacyjnego LIFE były trzy sesje tematyczne. Dały one potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: „LIFE dla firm”, „Ochrona ptaków wodno-błotnych”, „Skuteczna kampania informacyjna”. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,236,dzien-informacyjny-life-2016-juz-za-nami.html

 

Międzynarodowa Konferencja w Zandvoort – Holandia

Temat i charakter przedsięwzięcia: udział w międzynarodowej konferencji nt. „Wdrażanie strategii na rzecz różnorodności biologicznej UE „przywrócenia siedlisk wydmie” oraz  porównania z doświadczeniami innych podobnych projektów LIFE +.”

Okres i miejsce pobytu: 14-18.06.2016r Zandvoor

Skład delegacji:

 • Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
 • płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,
 • Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”

Przedstawienie merytorycznej problematyki przedsięwzięcia:

Projekt Amsterdam Dunes przedstawił referaty na następujące zagadnienia

 • zarządzanie wydmami szarymi
 • usunięcie krzewów z wydm oraz czeremchy amerykańskiej
 • usunięcie lasu sosnowego
 • stare i nowe zarządzanie Holenderskimi przybrzeżami
 • interwencja na dużą skalę w wydmy przednie
 • duża skala reaktywacji wydm parabolicznych

W trakcie konferencji przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury – Projekt LIFE
( konsultant przyrodniczy projektu) Wojciech Mróz przedstawił prezentację – Przywrócenie wydm śródlądowych i suchych łąk na terenach wojskowych – projektu LIFE + (w załączeniu prezentacja). Pracownice Projektu czynnie promowały Projekt poprzez wystawienie stoiska promocyjnego z materiałami promocyjnymi jak i informacyjnymi o projekcie. Wszyscy uczestnicy delegacji brali czynny udział w dyskusjach z innymi przedstawicielami innych projektów z innych krajów.

 • „Sesja terenowa”  – to przejazd na teren Projektu Amsterdamu Dunes projekt prowadzony przez Mark van Til i Martijn van Schaik z Waternet oraz projektu Kraansvlak Wisent (projekt europejski żubr)

Wnioski

Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze NATURA 2000 w Holandii oraz innych obszarach Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Ponadto udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się ze sposobami ochrony siedlisk przyrodniczych wykorzystywanymi w projektach o specyfice podobnej do zawartej w projekcie „Life+” realizowanym przez RZI w Krakowie, co pozwoli na lepsze przygotowanie
i  usprawnienie procesu wdrażania kolejnych etapów do dalszej realizacji.

Dzięki zagadnieniom poruszanym przez przedstawicieli realizujących inne projekty dowiedzieliśmy się w jaki sposób inne projekty przywracają siedliska wydmowe.

Poruszone temat sposobu przywracania siedlisk wydmowych  w znacznym stopniu pogłębiło naszą wiedzę z zakresu przyrody na obszarach Natura 2000

W trakcie konferencji nawiązaliśmy  współpracę z projektami : REDCOHA LIFE Przywrócenie duńskich siedlisk przybrzeżnych, SandLIFE: przywracanie przybrzeżnych i śródlądowych wydma w Szwecji, Projekty LIFE-Keiheuvel- Ochrona i przywrócenie wydm śródlądowych  i wrzosowisk we Finlandii, LIFE + ARCOS: przybrzeżne odtworzenie siedliska wydmowego w północnej Hiszpanii, celem wymiany doświadczeń zdobytych
w czasie realizacji powyższych projektów.

Międzynarodowa Konferencja w  Nimes we Francji zorganizowana przez

Projekt „LIFE Defence Nature 2 mil”

 

Temat i charakter przedsięwzięcia: udział w międzynarodowej konferencji nt. „Pogodzenia Szkolenia operacyjnego z zachowaniem różnorodności biologicznej na terenach wojskowych” oraz  porównania z doświadczeniami innych podobnych projektów LIFE +.”

Okres i miejsce pobytu: 28.06 – 01.07.2016r Nimes

Skład delegacji:

 • Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
 • Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
 • dr Wojciech Mróz- Konsultant przyrodniczy projektu

 

Część merytoryczna przedsięwziecia:

W trakcie konferencji przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury – Projekt LIFE
( konsultant przyrodniczy projektu) dr Wojciech Mróz przedstawił dwie prezentacje:
1.  „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w Południowej Polsce w ramach projektu Life”,

2. ” Monitoring siedlisk przyrodniczych w Polsce i na terenach wojskowych”

Sesja terenowa konferencji została zorganizowana na terenie francuskiego poligonu Garrique, położonego w pobliżu miasta Nimes. W czasie pobytu na poligonie zaprezentowano m.in.:

 • stanowisko żołny – rzadkiego i spektakularnego ptaka z rodziny kraskowatych, chronione na poligonie i znajdujące się bezpośrednio w pobliżu terenu aktywnych ćwiczeń wojskowych
 •  miejsce odtwarzania ciepłolubnych muraw, polegającego na karczowaniu zarastających je krzewów – głównie dębów Quercus coccifera i innych krzewów charakterystycznych dla panującej tu formacji roślinne garik.
 • zagrodę utworzoną w celu odtwarzania zamierającej populacji dzikich królików
 • utworzone w ramach projektu Life niewielkie zbiorniki wodne, wykonane zgodnie z lokalną tradycją, z kamiennych bloków skalnych, służące m.in. jak miejsca wodopoju dla wypasanych w tych miejscach owiec.
 • miejsce obserwacji ptaków drapieżnych, w szególności bardzo rzadkiego w tym rejonie gatunku sępa egipskiego.

W czasie wizyty terenowej dokonano również prezentacji ćwiczeń wojskowych prowadzonych na terenie poligonu.

Wnioski

Udział w konferencji przyczynił się do pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody w obszarze NATURA 2000 w Francji oraz innych obszarach Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej, a także Izraela. Ponadto udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się ze sposobami ochrony siedlisk przyrodniczych wykorzystywanymi w projektach o specyfice podobnej do zawartej w projekcie „Life+” realizowanym przez RZI w Krakowie, co pozwoli na lepsze przygotowanie i  usprawnienie procesu wdrażania kolejnych etapów do dalszej realizacji.

Dzięki zagadnieniom poruszanym przez przedstawicieli realizujących inne projekty dowiedzieliśmy się w jaki sposób inne projekty z powodzeniem godzą działania na rzecz ochrony bioróżmorodności oraz aktywne użytkowanie terenów wojskowych. Przegląd działań prowadzonych na innych poligonach wojskowych niewątpliwie stanowi inspirację do dalszych prac i wskazuje bardzo duże możliwości w wykorzystaniu działań i funduszy przeznaczonych na ochronę przyrody do poprawy warunków prowadzenia ćwiczeń wojskowych na poligonach, a także wskazuje na ogromną rolę takich działań w budowaniu pozytywnego wizerunku sił zbrojnych oraz budowaniu pozytywnych relacji z różnymi organami administracji i samorządów lokalnych.

Wnioski z prowadzonych dyskusji, sesji wystąpień oraz pozostałych rozmów:

 • prace prowadzone przez RZI w Krakowie w ramach projektu Life+ na Pustyni Błędowskiej były bardzo wysoko oceniane przez uczestników konferencji zarówno ze względu na dużą skalę działania, sposób prowadzenia prac, organizację projektu, a także biorąc pod uwagę zgodność z prawodawstwem UE,
 • ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszym projektem wskazane jest nawiązanie dalszej współpracy z przedstawicielami innych projektów, bardzo przydatne w wymianie doświadczeń będzie zorganizowanie podobnej konferencji w Polsce,
 • szczególnie istotne byłoby również nawiązanie bilateralnych kontaktów opartych na krótki wizytach studyjnych, w celu szczegółowej dyskusji o metodologii prowadzonych prac, w szczególności z projektami z Niemiec, Holandii, Francji, Hiszpanii i Portugalii
 • należy również zwrócić uwagę na wzorowe podejście organizatorów do zagadnień związanych z PR, edukacją społeczeństwa obywatelskiego oraz bardzo dobrego prezentowa związków między ochroną bioróżnorodności a użytkowaniem militarnym terenów wojskowych. Zebrane doświadczenia znacznie ułatwią organizację planowanej w roku 2017 konferencji międzynarodowej w ramach naszego projektu.

 

 

Dodatkowe działania – szkolenia, konferencje

Odprawa szkoleniowo-koordynacyjna w Szklarskiej Porębie zorganizowanej przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dla przedstawicieli Zarządów oraz RBLOG

Temat i charakter przedsięwzięcia: Ochrona środowiska w aspekcie nowych uregulowań prawnych SZ.
Okres i miejsce pobytu: 26-30.05.2015 Szklarska Poręba
Skład delegacji:
•  Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna konferencji:
Celem odprawy było wskazanie kierunków do działań w 2014 r. W obszarze ochrony środowiska oraz zapoznanie z dokumentami normatywno-prawnymi wydanymi w związku ze zmianą systemu kierowania Siłami Zbrojnymi.
Podczas odprawy poruszano następujące zagadnienia:
• Oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w obiektach infrastruktury wojskowej
• Technologia związana z poprawą jakości powietrz w pomieszczeniach zamkniętych
• Ochrona wojskowych nieruchomości zabytkowych- zmiany legislacyjne i dokumenty normatywne.
• Ochrona dóbr kultury na przykładzie Zamku Czocha
• Struktura i zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie ochrony środowiska
• Tryb postępowania przy ustalaniu terenów zamkniętych w resorcie ON
• Wykorzystanie powierzchni w kompleksach wojskowych
• Wnioski ze sporządzonej „informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach organizacyjnych MON i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych za 2013 rok”
W trakcie odprawy Menedżer projektu „LIFE+”, Pani Edyta Mazur przeprowadziła wykład
Pt Aktywna ochrona siedlisk przyrodniczych obszaru NATURA 2000 „Pustynia Błędowska”

XXV Sympozjum Jurajskie zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pt” Człowiek i przyroda wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Temat i charakter przedsięwzięcia:
Udział w XXV Sympozjum Jurajskie zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pt” Człowiek i przyroda wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.
Okres i miejsce pobytu:
06-08.05.2015 Smoleń gm.Pilica
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna konferencji
Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
• Referat przedstawiciela CHKO Moravský Kras (Czechy) – Leos Stefka, przybliżający wieloletnią współpracę pomiędzy ZPKWŚ a CHKO.
• Referat „Socio-economic monitoring – a tool for managing protected territories” wygłoszone przez pracownika National Institute for Geophysics, Geodesy and Geography (Bułgaria) Panią Dilyana Stefanova.
• Referat Pani Urszuli Myga – Piątek o zagrożeniach krajobrazu Wyżyny Częstochowskiej w kontekście ochrony jego wartości.
• Referat pani Beaty Babczyńskiej – Sendek z UŚ Katowice, która przedstawiła współczesne przekształcenia szaty roślinnej Wyżyny Częstochowskiej oraz ich skutki dla różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej.
• Referat Pracownika Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Pana Tomasz Postawa przestawił wyniki dekady spisu nietoperzy w jaskiniach jurajskich.
• Referat Pana Łukasz Czyżewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Skały Kroczyckie – ćwierć wieku badań paleolitu. Historia, najnowsze wyniki i perspektywy”.
• Refeart pana Pan Krzysztofa Cyrka, który przybliżył zagadnienia związane z historią badań Jaskini Biśnik oraz perspektywami w kolejnych latach.
• Referat Pani Magdaleny Sudoł, która zaprezentowała wyniki badań prac prowadzonych na obszarze Doliny Wodącej i Udorki.

W trakcie prezentacji referatów oraz podczas przerw w obradach, na dziecińcu Jurajskiej Ostoi odbywała się sesja portretowa gdzie dyskutowano z autorami plakatów o ich tematyce np. o chronionych porostach (Makrolichenes) rezerwatu przyrody „Sokole Góry” czy o ochronie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
W strugach ulewnego deszczu odbyła się krótka sesja terenowa, podczas której w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pilica, Pan Stefan Sajdak opowiedział o pracach wykonanych na zamku w Smoleniu oraz o dalszych planach zagospodarowania średniowiecznych ruin. Następnie pod Jaskinią Biśnik, prof. Krzysztof Cyrek uzupełnił i rozwinął informacje przedstawione w swoim referacie.
Drugi, terenowy dzień konferencji rozpoczął się u podnóża ruin Zamku w Mirowie. Następnie uczestnicy Sympozjum przeszli prawie 2 kilometrową trasą przez Grzędę Mirowską, gdzie Pani dr Barbara Babczyńska – Sendek przybliżyła różnorodność gatunków muraw kserotermicznych. Po dotarciu do Zamku w Bobolicach, wszystkich gości zaproszono do zwiedzania komnat zamkowych. Kolejnym punktem programu była prelekcja „U źródeł Warty i Czarnej Przemszy
w Zawierciu”, która została zaprezentowana przez Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zawiercie – Panią Annę Danielewską – Trzeplę. Wystąpienie miało miejsce w pałacyku „Nad Wartą”, tuż przy źródłach trzeciej co do wielkości rzeki Polski. W drodze powrotnej uczestnicy Sympozjum zatrzymali się przy odnowionej niszy źródliskowej rzeki Czarna Przemsza w dzielnicy Bzów.
Sesję terenową prowadził już po raz kolejny Pan Andrzej Feliksik, Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji
w Olkuszu oraz Przewodnik Jurajski.

eko. Liderzy 2015

Temat i charakter przedsięwzięcia:
Udział w uroczystościach Eko Liderzy zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska. Nasz projekt podczas przedsięwzięcia miał swoje stoisko na którym promowaliśmy nasze działania
Okres i miejsce pobytu: 15.06.2015, Kraków, Ogrody Muzeum Archeologicznego.
Skład delegacji:
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Anna Nowak – specjalista ds. Promocji
• Jacek Nowak – specjalista ds. Informatyki
Część merytoryczna problematyki przedsięwzięcia:
Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie #ekoLIDERZY 2015 województwa Małopolskiego.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję oraz zgodnie
z kilkuletnią tradycją zorganizował konkurs #ekoLIDERZY 2015, którego głównym założeniem było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.
Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2014 przy współudziale środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji instytucji finansujących ochronę środowiska w Małopolsce.

XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
pt „Obieg pierwiastków w przyrodzie Biakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie

Temat i charakter przedsięwzięcia: Udział w XI Międzynarodowej `konferencji naukowo-techniczna pt „obieg pierwiastków w przyrodzie Biakumulacja-Toksyczność-Przeciwdziałanie.
Okres i miejsce pobytu: 10 września 2015
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu LIFE+
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna przedsięwzięcia
W trakcie Konferencji Pani Edyta Mazur I Pani Katarzyna Kępa przedstawiły zakres prac w ramach projektu Life+ Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych
w obszarze Natura 2000 – Pustynia Błędowska.
Ponadto przedstawione zostały m.in. najnowsze wyniki prac i badań naukowych dotyczących jakości środowiska przyrodniczego, w tym powietrza, wód, gleb oraz flory i fauny, w trzech blokach tematycznych: akumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie.

Kurs doskonalący z bezpieczeństwa ekologicznego dla inspektorów (specjalistów) ochrony środowiska z jednostek (instytucji) wojskowych”

Temat i charakter przedsięwzięcia: Kurs doskonalący z bezpieczeństwa ekologicznego dla inspektorów (specjalistów) ochrony środowiska z jednostek (instytucji) wojskowych”
Okres i miejsce pobytu: 15 września 2015
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu LIFE+
• Katarzyna Kępa –Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna przedsięwzięcia
Istotnym aspektem poruszanym podczas przedmiotowego szkolenia było przedstawienie informacji oraz poszerzenie fachowej wiedzy inspektora ochrony środowiska w zakresie możliwości wykorzystania instrumentu finansowego Unii Europejskiej Life + na współfinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska .
Podczas kursu delegacja naszego projektu przedstawiła wykład dotyczący ochrony środowiska na poligonach wojskowych.

Odprawa Rozliczeniowo – Zadaniowa dla osób zajmujących się problematyką Ochrony Środowiska w 4 RBLOG Wrocław

Temat i charakter przedsięwzięcia: Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dla osób zajmujących się problematyką ochrony środowiska w 4 RBLOG Wrocław
Okres i miejsce pobytu: 19 – 23 października 2015, Świeradów Zdrój
Skład delegacji:
• Justyna Markiewicz Kuchta – Starszy specjalista ds. realizacji projektu Life+
Część merytoryczna przedsięwzięcia
Zakres tematyczny odprawy obejmował:
a. Pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami – podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.
b. Prawo ochrony środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza – pozwolenia, zgłoszenia
c. Organizację ochrony środowiska na administrowanym terenie, problemy i zadania.
W tym związane:
• kontrole, nadzory służbowe w 2014,
• zalecenia,
• wnioski z działalności WOG,
• ocena stanu środowiska na terenie administrowanym przez WOG,
• Inne wnioski.
Jeden z bloków zajęciowych obejmował założenia projektu Life + dotyczących ochrony siedlisk na obszarze NATURA 2000 – Pustynia Błędowska. Zajęcia prowadziła przedstawicielka naszego projektu p. Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu Life +.

Polski Kongres Przedsiębiorczości

Temat i charakter przedsięwzięcia: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 w dziedzinie ekologia za realizację projektu “Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 ” LIFE12NAT/PL/000031.
Okres i miejsce pobytu: 5.11.2015
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
• Justyna Markiewicz – Kuchta – starszy specjalista ds. realizacji projektu LIFE+
• płk Adam Garczyński – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie
• Ppłk Ryszard Ziółkowski – Zastępca Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Krakowie.
• Płk Piotr Sołtykiewicz – Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej
• płk Marek Adamowicz, płk Jarosław Rokicki, płk Tadeusz Młynarski, ppłk Grzegorz Bodnar – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy
Część merytoryczna konferencji
Polska Nagroda Innowacyjności przyznawana jest co roku w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus, dodatku ukazującego się z Gazetą Wyborczą i Forum Przedsiębiorczości Dziennika Gazety Prawnej. W tegorocznej edycji wręczenia Polskiej Nagrody innowacyjności wzięło udział około 800 uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w 20 konferencjach branżowych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele ministerstw, politycy, prezesi firm, przedstawiciele władz uczelni wyższych, dyrektorzy instytutów, samorządowcy i przedstawiciele wielu stowarzyszeń.

Odprawa szkoleniowo – koordynacyjna Zakopane- Kościelisko

Temat i charakter przedsięwzięcia: Ocena prowadzenia ochrony środowiska w Siłach Zbrojnych w 2015 r oraz kierunki i priorytety do działalności w 2016 r
Okres i miejsce pobytu: 26-30.10.2015
Skład delegacji:
• Edyta Mazur – główny specjalista ds. ochrony środowiska, Menedżer projektu „LIFE+”,
• Katarzyna Kępa – Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu „LIFE+”
Część merytoryczna konferencji
Cele odprawy:
• Zapoznanie z możliwościami wykorzystania środków pozabudżetowych na realizację zadań proekologicznych
w obiektach wojskowych
• Przedstawienie zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska
• Omówienie kierunków i priorytetów oraz postawieni zadań na 2016 r.
Treści poruszane podczas odprawy:
• Podział kompetencji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej realizującymi zadania
w zakresie logistycznego podsystemu infrastruktury.
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
• Zasady wykonywania pomiarów promieniowania elektromagnetycznego
• Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody
• Podsumowanie i wnioski wynikające z opracowanej „Informacji” o stanie środowiska i działalności proekologicznej za rok 2014
• Przedstawienie wyników rekonesansu terenów baz lotniczych pod względem zagrożeń środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP
• Omówienie zrealizowanych Planów ochrony środowiska poligonów wojskowych
• Wnioski wynikające z bieżącej działalności zarządców i administratorów w zakresie ochrony środowiska
• Wnioski z oceny działalności administratorów i zarządców w latach 2014-2015. Wskazanie kierunków do działalności w 2016 r.

Podczas odprawy Menedżer projektu „LIFE+” Pani Edyta Mazur przeprowadziła wykład o Kompleksowej ochronie nieleśnych siedlisk przyrodniczych Life +