Monitorowanie wpływu działań

D. MONITOROWANIE WPŁYWU DZIAŁAŃ
D1 MONITORING EFEKTÓW DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
Monitoring efektów działań ochronnych w projekcie LIFE 12 NAT/PL/000031”Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000 – Zadanie realizuje firma HABITAT SELECTION S.C Mateusz Kolecki, Michał Wegrzyn, ul. Sikorskiego 11/31, 34 – 400 Nowy Targ w dniu 22.07.2014r podpisaliśmy umowę i tym samym rozpoczęliśmy prace terenowe
Termin realizacji prac: 22.07.2014 – 30.06.2017r.

Głównym celem działania „Monitoring efektów działań ochronnych” jest możliwie najlepsze przygotowanie działań ochrony czynnej. Ponadto zebrane w ten sposób dane wykorzystane będą do dalszego monitoringu stanu obszaru po zakończeniu Projektu LIFE 12NAT/PL/000031.

Zadanie pn. „Monitoring efektów działań ochronnych” obejmuje następujące etapy :
a) prace przygotowawcze (inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych mająca na celu przygotowanie prac dla działań A4 i C1),
b) etap I: monitoring stanu „0”-„monitoring przedwykonawczy”, w skład którego wchodzą:
• inwentaryzacja przyrodnicza,
• ekspertyza geomorfologiczna,
• monitoring siedlisk przyrodniczych,
celem tego etapu jest określenie stanu siedlisk przed rozpoczęciem prac technicznych,
c) etap II – wykonanie specjalistycznego nadzoru geodezyjnego oraz współpraca i wsparcie merytoryczne dla Wykonawców zadań: „Sprawdzenie i oczyszczenie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych” oraz „Usunięcie drzew i krzewów z powierzchni renaturyzowanych siedlisk przyrodniczych – działanie ochrony czynnej”.
d) etap III: monitoring efektów działań po zakończeniu działań ochrony czynnej.

D2 OCENA WPŁYWU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LOKALNĄ GOSPODARKĘ I SPOŁECZEŃSTWO, A TAKŻE NA FUNKCJE EKOSYSTEMU.
Zadanie obejmuje opracowanie pytań i formularza ankiety, przeprowadzenie wywiadów w terenie, analizę statystyczną i opracowanie raportu końcowego. Zadanie zostało zlecone specjalistycznej firmie zewnętrznej (firma EU Consulting Sp. Z o.o, Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1; umowa nr 1/2014/Life z dnia 21.01.2014r.), która posiada doświadczenie w przygotowywaniu takich dokumentów.
W/w badanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap przeprowadzono w miesiącach lutym i kwietniu 2014r. Przeprowadzenie drugiego etapu – końcowego (200 ankiet) planuje się wykonać w roku 2017 – pod koniec trwania projektu.