UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O”

9 grudnia 2014

UKOŃCZENIE ETAPU MONITORINGU STAN „O”

Dnia 31.10.2014r. monitoring stanu „0” dla około 50% powierzchni terenu zastał zakończony.

Podczas prac zostały przeprowadzone następujące badania:

1.Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna

Szczegółowa inwentaryzacja florystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem chronionych i zagrożonych roślin wyższych i grzybów (w tym porostów). Zadanie to miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem ważnych gatunków roślin, ewentualną modyfikacją lokalizacji i czasu wykonania zabiegów ochronnych, zapewnienie nadzoru botanicznego nad pracami ziemnymi oraz zebranie danych do prezentacji multimedialnych i bazy danych.

2. Szczegółowa inwentaryzacja faunistyczna

Szczegółowa inwentaryzacja faunistyczna, w ramach której zostało zweryfikowane występowanie na tym terenie przede wszystkim gatunków chronionych i zagrożonych. Zadanie to miało na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem populacji ważnych gatunków zwierząt.

3. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych polegała na wykonaniu kartowania terenu siedlisk przyrodniczych na terenie objętym Projektem LIFE 12NAT/PL/000031, w sezonie wegetacyjnym. Na tej podstawie została opracowana mapa rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych na badanym terenie.

4. Ekspertyza geomorfologiczna

Ekspertyza geomorfologiczna uwzględniająca analizę budowy geologii i budowy morfologicznej terenu, inwentaryzację form geomorfologicznych, wskazanie obszarów przeznaczonych do całkowitego odsłonięcia i uruchomienia procesów eolicznych, ocenę wpływu wprowadzenia ciężkiego sprzętu mechanicznego i prac renaturyzacyjnych na stopień zachowania form geomorfologicznych, charakterystykę wiatrów na pustyni, rozkładu ich kierunków i siły w ciągu roku, inne wskazania do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej. Celem tych analiz było m.in. wyeliminowanie możliwości negatywnego wpływu Projektu LIFE12 NAT/PL/000031 na miejscowy mikroklimat, nadmierne wzmożenie procesów erozyjnych, pogorszenie warunków hydrogeologicznych na terenach przyległych do obszaru objętego ochroną czynną.

mapa_ogolna

50_3_2_DS

20_3_1_DS