Zarządzanie

F1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Cały projekt jest zarządzany i koordynowany przez Zespół Zarządzający, w skład którego wchodzą pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie oraz osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. Zespół Zarządzający Projektem został powołany przez Szefa RZI w Krakowie Rozkazem i działa w oparciu o przyjęte w RZI procedury/regulaminy/rozkazy. (zakładka- zespół….)
• Spójność naukową projektu zapewnia konsultant ds. przyrody oraz Rada Projektu.
• Wykonywane zabiegi ochrony czynnej oraz prace w terenie nadzorowane są przez starszego specjalistę ds. realizacji projektu.
• Nadzór merytoryczny nad pracami renaturyzacyjnym będzie prowadził Zespół Zarządzający przy wsparciu merytorycznym konsultanta ds. przyrody.
• Pracownicy Zespołu Zarządzającego na bieżąco prowadzą ewaluację realizacji projektu.
• Do koordynacji każdego zadania została wyznaczona jedna z osób z Zespołu Zarządzającego.
• Bezpośrednio za monitoring wdrażania całego projektu odpowiedzialny jest Samodzielny inspektor ds. realizacji projektu.

RADA PROJEKTU:
Zadania Rady:
Rada Projektu pełni funkcje opiniodawcze i doradcze dla Zespołu Zarządzającego Projektem oraz wykonuje następujące zadania:
• merytoryczny nadzór na realizacją projektu LIFE12 NAT/PL/000031,
• pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ewentualnych zmian w terminie, zakresie i sposobie realizacji zadań,
• pomoc dla kierownictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ryzyka zagrożenia realizacji Projektu.

INFORMACJE ZE SPOTKAŃ RADY PROJKETU:
1. Spotkanie Rady Projektu – 03.12.2013r.
Podczas spotkania Zespół Zarządzający Projektem przedstawił założenia i cele projektu, ponadto członkowie Rady przyjęli Regulamin Rady Projektu oraz powołali przewodniczącego Rady i Z-cę przewodniczącego. (zakładka – Rada projektu)
2. Spotkanie Rady Projektu – 05.06.2014r.
Spotkania miało na celu zapoznanie z terenem i omówienie prac planowanych do przeprowadzenia na terenie Pustyni Błędowskiej.

F2 TWORZENIE SIECI Z INNYMI PROJEKTAMI
Beneficjent stworzy sieć kontaktów z innymi projektami LIFE+. Celem jest wymiana informacji na temat projektu i skutecznej ochrony siedlisk kserotermicznych dotyczących innych wniosków.
Na bieżąco wymieniamy się doświadczeniem i konsultujemy w różnych zagadnieniach z następującymi projektami LIFE+:
– LIFE 12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” ,
– LIFE09 NAT/PL/000259 pn. „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” ,
– LIFE11 NAT/PL/000432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”,
– LIFE08 NAT/H/000289 oraz LIFE07 NAT/H/000321, Veszprem. – Nature protection in military areas”.
W dniach 14-16 maja 2014 uczestniczyliśmy w konferencji w Veszprem pn. „Nature protection in military areas” organizowanej przez projekty LIFE08 NAT/H/000289 oraz LIFE07 NAT/H/000321, 2014r.
F3 ZEWNĘTRZNY AUDYT FINANSOWY
Audyt finansowy zostanie wykonany dwustopniowo: pierwszy etap w terminie do 31.01.2015r. i drugi w terminie do 31.08.2017r.

Raport załacznik i opinia z audytu finansowego projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn: „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”- Pustynia Błędowska finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie I etap:

Raport LIFE12 Kraków I etap

Załącznik nr 1 LIFE 12

Opinia LIFE12 I etap
F4 PLAN DZIAŁAŃ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU
Pod koniec projektu zostanie przygotowany plan działań, który będzie uwzględniał sposób kontynuowania działań zapoczątkowanych w projekcie LIFE+ po upływnie okresu jego realizacji. Plan będzie określał w jaki sposób będzie kontynuowana ochrona siedlisk i gatunków branych pod uwagę w projekcie oraz jak utrzymywane będą efekty ekologiczne. W planie zostanie także zawarta strategia upowszechniania oraz przekazywania informacji o rezultatach projektu, już po jego zakończeniu. Informacje zawarte w opracowaniu określać będą również przewidywane źródła finansowania tych działań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie.
Plan działań zostanie opracowany w dwóch językach: polskim i angielskim, w formie papierowej i elektronicznej (dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu).
Realizacja działania I kw. 2017r