Zarys historyczny

Od wczesnych lat XX wieku pustynia wykorzystywana była jako poligon. Podczas I wojny światowej ćwiczył tu przed bitwą pod Krzywopłotami batalion pomocniczy piechoty legionowej. W okresie międzywojennym obszar ten wykorzystywała do ćwiczeń piechota i artyleria Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie. Przed II wojną światową pustynia była również wykorzystywana przez Wojsko Polskie jako poligon lotniczy, a w czasie II wojny światowej pustynia służyła jako poligon niemieckiej Afrika Korps oraz niemieckim lotnikom z bazy Udetfeld koło Siewierza – obecnie Pyrzowice. Z zachowanych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie dokumentów wiemy, że w latach 60 ubiegłego wieku, teren pustyni wykorzystywany był jako 27 Poligon Lotniczy Olkusz-Błędów, na którym zlokalizowany był budynek koszarowy, budynek garażowo-stajenny, magazyn MPS (ziemianka kryta drewnianym dachem), stanowisko dowodzenia, dwa bunkry z kamienia łamanego, trzy dwudziestometrowe drewniane wieże obserwacyjne oraz wieża topograficzna. Stanowisko dowodzenia zlokalizowane było od strony Chechła oraz na górze Czubatce w Kluczach, jednak z powodu groźby zawalenia, ruiny usunięto.

Decyzją Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie i Stalinogrodzie, do dyspozycji wojska, przekazano w 1954 r. tereny o powierzchni ok. 2289 ha, w skład których wchodziły tereny Pustyni Błędowskiej i tereny leśne. Obecnie tylko część północna pustyni, będąca we władaniu wojska, stanowi wojskowy plac ćwiczeń, który zajmuje teren o powierzchni ok. 375 ha i jest wykorzystywany przez 6 Brygadę Powietrznodesantową jako zrzutowisko dla spadochroniarzy, sprzętu bojowego i zaopatrzenia. Jej położenie, ukształtowanie i pokrycie terenu sprzyjają realizacji szkolenia skoków spadochronowych bez dodatkowych nakładów finansowych na przygotowanie zrzutowiska.

Na terenie pustyni, w tym części znajdującej się we władaniu wojska, realizowany jest projekt „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych NATURA 2000” – Life+ Pustynia Błędowska, którego realizacja ma trwać do czerwca 2017 roku. Celem projektu jest osiągnięcie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych i odnowienie piaszczystych terenów Pustyni.

DSC_0822